مقارنة القوائم

L.E3,100,000

m²: 150

كمبوند

Walid Omran

قبل٪ s

L.E3,100,000

m²: 150

كمبوند

قبل٪ s

L.E4,600,000

m²: 230

كمبوند

Walid Omran

قبل٪ s

L.E4,600,000

m²: 230

كمبوند

قبل٪ s

663570L.E885,064

m²: 62

شاليه, كمبوند

Walid Omran

قبل٪ s

663570L.E885,064

m²: 62

شاليه, كمبوند

قبل٪ s

La Verde

New Administrative capital

m²: 75

شقة, كمبوند

Walid Omran

قبل٪ s

L.E900,000

m²: 75

شقة, كمبوند

قبل٪ s

L.E2,152,500

OIA New Capital

New Administrative capital

m²: 123

شقة

admin

قبل٪ s

L.E2,152,500

m²: 123

شقة

قبل٪ s